§1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze szkolenia/kursu online, udostępnianego za pośrednictwem sieci Internet w oparciu o indywidualne konto na Platformie Kursowej, do której Użytkownik otrzyma login i hasło po dokonaniu wpłaty za kurs. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z zasobów kursu.

§2. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Administrator – Bogusława Ilnicka, NIP 8961307063, ul. Skargi 9/1, 50-082 Wrocław. Usługodawca – Bogusława Ilnicka, NIP 8961307063, ul. Skargi 9/1, 50-082 Wrocław.

Platforma Kursowa – platforma internetowa umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z zasobów kursu w systemie e-learning w ramach indywidualnego konta.

Użytkownik – osoba, korzystająca z zasobów kursu.

Szkolenie/kurs – zestaw filmów, plików audio i materiałów w formacie .pdf, połączonych w merytoryczną całość, obejmujący zakres wiedzy i praktyki, które zaprezentowane zostały w opisie kursu.

Rejestracja użytkownika – czynność wykonana na zlecenie Administratora, polegająca na zarejestrowaniu Użytkownika do Platformy Kursowej poprzez podanie wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do zasobów kursu. Czynność ta polega na podaniu imienia i nazwiska, kontaktowego adresu e-mail oraz danych, niezbędnych do ewentualnego wystawienia rachunku.

Okres dostępności kursu – czas, na jaki Użytkownikowi został przydzielony dostęp do kursu.

§3. Do korzystania z zasobów kursu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości szkolenia/kursu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów kursu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu. Korzystanie z zasobów kursu nie powoduje po stronie Użytkownika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Użytkownik korzysta z kursu na własną odpowiedzialność.

§4. Wszystkie podane w ofercie ceny szkoleń/kursów/innych płatnych zasobów są cenami brutto, co oznacza, że Użytkownik dokonuje opłaty we wskazanej kwocie, bez konieczności doliczania podatku VAT. Cena, podana przy produkcie, jest ceną wiążącą. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, przy czym w odniesieniu do poszczególnego Użytkownika zmiana ceny nie może zostać dokonana po zakupie przez niego jednego lub więcej produktów. Usługodawca zastrzega sobie prawo ustalania dla poszczególnych Użytkowników cen innych niż wskazane przy produktach, w tym w szczególności udzielania rabatów, zniżek, sprzedaży na raty itp.

§5. Dokonanie opłaty za udział w kursie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej drogą internetową. Użytkownik otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie kursu w zależności od opłaconego pakietu: na 6 lub 12 miesięcy. Na prośbę Użytkownika Administrator wystawi rachunek za udział w kursie, w oparciu o dane Użytkownika podane w procesie rejestracji.

§6. Administrator dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Platformy Kursowej przebiegało bez zakłóceń. Administrator nie odpowiada za funkcjonowanie łącza internetowego Użytkownika i jego ewentualną czasową niedostępność.

§7. Użytkownik ma dostęp do kursu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem §6 Regulaminu. Terminy korzystania z udostępnionych zasobów zależą wyłącznie od woli Użytkownika. Powyższe oznacza, iż Użytkownik rozpoczyna i kończy kurs w dowolnie wybranym przez siebie momencie w okresie dostępności kursu opisanego w §5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania materiałów kursowych osobom trzecim. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Użytkownika na skutek udostępnienia przez niego swojego konta na Platformie osobom trzecim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści kursów i udostępnionych materiałów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z kursu, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach Platformy należy do Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika na Platformie Kursowej oraz cofnięcia przyznanego mu dostępu do materiałów kursowych, gdy Użytkownik zachowuje się w stosunku do Administratora w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. W przypadku, o którym mowa w §7 Regulaminu opłata za pozostałą część Okresu abonamentowego nie jest zwracana. Użytkownik ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z materiałów kursowych. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika, opłata za udział w szkoleniu/kursie nie podlega zwrotowi w całości lub części.

§8. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawie konsumenckim, umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, nie przewiduje prawa do odstąpienia od umowy. Kupując dostęp do kursu, Użytkownik oświadcza, że jest świadomy tego, iż jest to produkt autorski, zawierający nagrania dźwiękowe i wizualne, i jako taki nie podlega zwrotowi. Usługodawca, w ramach okresowej promocji, może komunikować podczas sprzedaży kursu gwarancję zwrotu w ciągu określonego okresu od dnia sprzedania kursu, jednak jest to jego wyłącznie dobra wola, a nie obowiązek na mocy prawa. Kupując produkt, Użytkownik oświadcza, że jest tego świadom, i nie może rościć sobie prawa do zwrotu kursu, który nie był objęty promocją w postaci gwarancji zwrotu w momencie jego zakupu.

§9. Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane na Platformie Edukacyjnej, stanowią wyłączną własność Administratora. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy. Materiały i zasoby, zawarte w kursie, w tym w szczególności materiały wideo i audio, pliki graficzne, pliki .pdf mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika w ramach kursu. Materiały graficzne i pliki .pdf są wyłączną własnością Administratora i Użytkownik może je drukować oraz pobierać je na własne urządzenie bez pisemnej zgody Administratora wyłącznie na użytek własny, bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów. Zakazane jest również wykorzystywanie materiałów do celów zawodowych (zwłaszcza konkurencyjnych wobec działalności Usługodawcy).

§10. Dokonując zgłoszenia na kurs, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO). Użytkownik ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zapisanie się na szkolenie oraz udział w nim. Dane osobowe, o których mowa powyżej, niezbędne do zapisania się na szkolenie i realizacji usługi szkoleniowej, to: imię i nazwisko, adres, adres email. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi zapisania się na kurs i wzięcia w nim udziału oraz wystawienia rachunku. Dane osobowe są przechowywane na Platformie Kursowej. Administratorem danych osobowych jest Bogusława Ilnicka, NIP 8961307063, ul. Skargi 9/1, 50-082 Wrocław, mail: v.ilnicka@seksualnosc-kobiet.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji usług, określonych w niniejszym Regulaminie oraz dla spełnienia zadość ustawowym celom. Dane osobowe Użytkownika są niezbędne w procesie realizacji zamówienia i uczestnictwa w kursie. Użytkownik ma prawo żądania wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw, przyznanych na mocy przepisów rozporządzenia RODO. Na życzenie Użytkownika stosownych zmian dokonuje niezwłocznie Administrator, w zakresie wskazanym przez Użytkownika. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia Użytkownikowi udziału w kursie. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§11. Użytkownik, dokonując zakupu szkolenia/kursu, wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez e-mail, podany przy rejestracji. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również wszelkie przepisy, dotyczące sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa.